Riktlinjer till vårdnadshavare med anledning av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19

Regeringen har beslutat om ändrade regelverk som ger förskolornas huvudmän möjligheter att anpassa utbildningen utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19. Dessa riktlinjer gäller från den 13 mars och vi kommer uppdatera dem vid behov. Vi baserar våra riktlinjer på information från Folkhälsomyndigheten och önskar att vi tillsammans verkar för en så trygg och bra situation som möjligt för alla våra barn och personal.

 • Huvudmannen följer noggrant händelseutvecklingen och uppdaterar sig om läget dagligen samt ger varje rektor kontinuerlig uppdatering av läget och gällande riktlinjer för att garantera barnsäkerheten på varje förskola 
 • Om ett barn visar symptom såsom: snorig näsa, feber, hosta, ont i halsen eller luftvägsbesvär så ska barnet stanna hemma från förskolan. Visar barnet symptom på förskolan så kommer personal att kontakta er så att ni får hämta ert barn snarast möjligt https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
 • Under tiden för hög smittorisk kommer förskolorna INTE att använda vikarier utanför organisationen på grund av eventuell smittorisk 
 • Förskolorna anpassar sin verksamhet efter personaltäthet. Om en förskola har mindre personalstyrka på grund av t ex sjukfrånvaro kommer verksamheten minska genom att färre barn deltar. Varje förskola kommer att ge information och kontakta vårdnadshavare vid behov av minskad verksamhet eller ändrade öppettider. Vårdnadshavare blir även meddelade så snart ert barn kan delta igen.
 • Om en förskola har låg personstyrka kommer vi enbart att kunna ta emot barn där föräldern har akut behov på grund av arbete (där arbete inom vården prioriteras) med hänvisning till barnsäkerheten.
 • Skulle personaltätheten minska under förskoledagen på grund av exempelvis personals insjuknande eller frånvaro för vård av sjukt barn, så kommer ni att bli kontaktade. Ni behöver då hämta ert barn snarast möjligt.

Så fort vi får ny information från Regeringen eller Folkhälsomyndigheten som påverkar dessa riktlinjer kommer vi att informera er. Var noga med att alla era kontaktuppgifter är aktuella och var uppmärksam och tillgänglig för information ifrån din förskola då förskolans verksamhetsläge kan förändras snabbt under dagen.


Guidelines to all Guardians due to the corona virus, Covid-19

The government has decided regarding the changed rules that gives the preschool owners/huvudmän possibilities to adjust the preschools operation  based on situations related to Covid-19. These guidelines will apply from March 13th and we will update these when needed. We base our guidelines on information from the health agency of sweden (folkhälsomyndigheten) and hope that we all together can create a safe and well functioning situation for everyone at the preschool.

 • The owners/huvudmannen  is thoroughly following the development and keeping updated on the daily updates and provides the principals with regular updates regarding this and also regarding guidelines in order to guarantee the child safety at the preschools.
 • If a child shows symptoms such as a runny nose, fever, cough, pain in their throat or any symptoms of respiratory tract infection they should not come to the preschool.
 • At the moment when there is a high risk of infection, the preschool will not use substitute teachers that are not part of the organisation.
 • The preschools will adjust their operation based on the amount off staff. If a preschool has fewer employees present for example due to illness we will have to limit the amount of children at the preschool. Each preschool will give information and contact guardians if there would be a need to reduce the operation or opening hours as well as, as well as providing information regarding how soon your child can be back at the preschool. 
 • If a preschool would have less staff members due to sickness, we will only be able to provide childcare for children where the parents have an urgent need for childcare due to work, work within health care is a priority. 
 • If the amount off staff would decrease during the day, for example if employees gets sick or due to care of sick child, you will be contacted and then have to pick up your child as soon as possible. 
 • As soon as we get additional information from the government or the health agency of sweden (Folkhälsomyndigheten) that effects these guidelines, we will inform you through the Tyra app. Please make sure that your contact information on the Tyra app is updated. Please pay close attention to any information sent from the preschool as the situation can change quickly during the day.